Statut Braila Noua

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art.1 (1) Denumirea integrală a partidului este Brăila Nouă.
(2) Denumirea prescurtată a partidului este BR9.
(3) Sigla partidului este un disc de culoare albastra, cod hexa #0B0BC3, in interiorul caruia se regasesc textul “Brăila Nouă”, cu caractere format Century Gothic, si un pod stilizat, ambele de culoare alba.
(4) Reprezentarea grafică a siglei este reprodusă in anexa, parte integrantă a prezentului statut.
(5) Semnul electoral al partidului este identic cu sigla.
(6) Prin excepţie de la prevederile art. 17b, sigla şi semnul electoral pot fi modificate de Biroul Executiv Central.
(7) Alte elemente de identitate vizuală sunt stabilite de Biroul Executiv Central, prin excepţie de la art. 17b.

Art.2 (1) Sediul central al partidului este in Municipiul Brăila, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(2) Prin excepţie de la prevederile art.17b, sediul central poate fi modificat de Biroul Executiv Central.

Capitolul 2. Scopul si obiectivele

Art.3 Brăila Nouă are ca scop participarea la viata politica urmarind dezvoltarea durabilă a României prin dezvoltarea fiecarei comunitati, prin reafirmarea şi întărirea principiilor autonomiei locale si in conformitate cu Carta Europeană a Autonomiei Locale, cu participarea activă a cetăţenilor prin conştientizarea şi exercitarea permanentă a atributelor politice a acestora.

Art.4 Brăila Nouă urmareşte numai obiective politice. Obiectivele Brăila Nouă sunt:
1. O administraţie publică locală suplă şi eficientă, orientată către rezolvarea problemelor şi gravitând în jurul cetăţeanului, colaborând cu alte administraţii publice locale, generatoare de modele de bună practică.
2. O creştere economică anuală care să ducă la reducerea decalajului dintre zonele României.
3. Afirmarea identitaţii culturale şi promovarea acesteia la nivel naţional si internaţional.
4. Creşterea atractivităţii generale a fiecarei zone din Romania.
5. Dezvoltarea infrastructurii.
6. Construirea bugetelor locale multianuale și participativ, prin consultarea permanentă a cetățenilor astfel încât cel puţin 20% din bugetul local să fie investit conform preferinţelor cetăţenilor.
7. Alegeri locale pentru funcțiile de Primar în două tururi.
8. Introducerea votului nominal pe liste. Astfel, în cadrul listelor propuse vor fi votaţi candidaţii preferaţi.
9. Eliminarea pragurilor electorale pentru alegerile locale si parlamentare.
10. Informatizarea totală a administraţiei publice concomitent cu introducerea unui sistem naţional de identificare electronică a persoanei, astfel încat contactul fizic cu funcţionarii sistemelor publice sa fie redus catre zero.
11. Înfiinţarea online şi instantanee – în afara cazurilor speciale – a firmelor.
12. Pact naţional transpartinic pentru declararea Educaţiei ca cel mai important domeniu şi alocarea a cel puţin 5% din PIB pentru Educaţie.
13. Liberalizarea bacalaureatului, având în vedere ca nivelul tehnologiei actuale, permite susţinerea sa în orice moment, şi adaptarea sa la sistemele occidentale de invătamânt şi la criteriile de accesibilitate.
14. Liberalizarea pieţei de asigurări obligatorii de sănătate.
15. Stimularea culturii şi industriilor creative si a sportului ca domenii cu contribuţie importanta şi în creştere la PIB-ul economiilor dezvoltate şi orientate spre viitor, prin crearea unui cadru al finanţării, pre-finanţării si cofinanţării având la bază criterii transparente şi echitabile de alocare a resurselor publice de orice natură.
16. Reducerea decalajului rural-urban.
17. Menţinerea şi întărirea actualului sistem de alianţe politice şi militare la care România este parte la nivel internaţional.
18. Crearea la nivel local şi regional a unui sistem de facilităţi medicale de înalt nivel, centrate pe un spital universitar regional, astfel încât cetăţenii sa beneficieze de un act medical de cea mai bună calitate.
19. Susţinerea liberţătilor economice şi politice astfel încat România să îndeplinească toate criteriile international recunoscute, la cele mai înalte niveluri.
20. Dezvoltarea economică şi socială în echilibru cu mediul şi sănătatea publică, asigurarea unui mediu de dezvoltare durabilă.
21. Asigurarea unei justiţii independente, eficiente, predictibile şi asigurarea respectării legii.

Capitolul 3. Membrii

Art.5 (1) Partidul Brăila Nouă are membri plini si membri simpatizanţi.
(2) Poate fi membru al Brăila Nouă orice cetăţean cu drept de vot în România care:
1. acceptă statutul partidului.
2. nu are interdicţii legale legate de afilierea la un partid politic.

Art.6 (1) Acceptarea ca membru al Brăila Nouă se face în urma unei cereri scrise adresate Biroului Executiv Central în care candidatul optează pentru calitatea de membru plin sau membru simpatizant. Cererea va include o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de la art.5(2).2 si art.5(2).5.
(2) Biroul Executiv Central, cel care va evalua cererea, poate solicita o serie de alte documente precum: copie act de identitate, curriculum vitae, scrisoare de intenţie etc.
(3) Biroul Executiv Central va da o decizie scrisă de admitere, respingere sau amânare în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii. În caz de admitere decizia va include categoria de membru în care a fost încadrat solicitantul. Trecerea la categoria de membru plin se poate face după 3 luni de la admiterea ca membru simpatizant, la cerere sau la recomandarea altui membru plin, urmând o nouă evaluare a Biroului Executiv Central.

Art.7 Calitatea de membru se pierde:
1. prin deces
2. prin demisie
3. atunci când membrul nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la art.5.2
4. prin excluderea din partid în condiţiile prevăzute în art.10

Art.8 Drepturile membrilor
1. Membrii plini au următoarele drepturi:
a. Să aibă iniţiative politice care vor fi evaluate in partid;
b. Să fie informaţi cu privire la activitatea partidului şi a reprezentantilor săi în administraţia publică;
c. Să prezinte opţiunile politice ale partidului şi activitatea membrilor partidului din administraţia publică către cetaţeni;
d. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului conform prevederilor statutului;
e. Să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile statutului;
f. Să fie propuşi şi promovaţi în funcţii publice în funcţie de competenţa profesională.
2. Membrii simpatizanţi au aceleaşi drepturi precum membrii plini prevazute la alin.1, mai puţin literele d, e şi f.

Art.9 (1) Membrii plini ai Brăila Nouă au următoarele îndatoriri:
a) să respecte statutul Brăila Nouă, precum și deciziile ale organismelor de conducere în subordinea cărora se află sau din care fac parte;
b) să nu întreprindă acțiuni în contradicție cu obiectivele politice ale Brăila Nouă;
c) să nu prejudicieze, prin acţiuni individuale şi luări de poziție publice, imaginea Brăila Nouă;
d) să aibă un comportament moral și demn în societate;
e) să înștiințeze Președintele partidului atunci când nu mai îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Statut;
f) să plătească cotizația de membru.
(2) Membrii simpatizanți au doar obligațiile prevăzute la alin.(1) de la lit.a) pana la lit.e).

Art.10 Pentru încălcarea prevederilor art.9, sancțiunile care pot fi aplicate unui membru Brăila Nouă sunt:
a) avertismentul scris;
b) retragerea sprijinului politic pentru funcția publică pentru care a beneficiat de susținerea politică a partidului;
c) excluderea din partid.

Art.11 (1) Sancțiunile prevăzute de art.10 vor fi dispuse de Biroul Executiv Central , gradual şi proporţional cu gravitatea faptelor, după criteriile şi modalităţile prevăzute în Codul de Etică al Brăila Nouă.
(2) Sancțiunile dispuse de Biroul Executiv Central pot fi contestate la Comisia de Etică și Arbitraj, în termen de 15 de zile de la dispunerea sancțiunii.
(3) Deciziile Comisiei de Etică și Arbitraj sunt definitive.

Capitolul 4. Organizarea Brăila Nouă

Art.12 (1) Brăila Nouă este organizat și funcționează ca un partid regional, cu sediul central în Municipiul Brăila. (2) Brăila Nouă este constituit din organizații teritoriale (3) Brăila Nouă poate înființa organizații locale și in diaspora. Organizațiile au minim 7 membri plini. (4) Organizaţiile locale se înfiinţeaza prin decizie a Biroului Executiv Central, când cel puţin 3 membri solicită înfiinţarea unei noi organizaţii. (5) În termen de 30 de zile de la constituirea unei organizaţii, Biroul Executiv Central convoaca şi organizează Adunarea Generală a organizaţiei, în care se alege conducerea organizaţiei. (6) Organizaţia locală se desfiinţeaza (de drept) atunci când numărul de membri plini scade sub 7

Art.13 (1) Organele de conducere și arbitraj ale partidului la nivel central sunt: a) Adunarea Generală; b) Congresul; c) Președintele; d) Biroul Executiv; e) Comisia de Etică și Arbitraj. (2) Structurile centrale vor fi replicate la nivel local, în cadrul organizațiilor corespunzătoare, având aceleași atribuții.

Art. 14 (1) Adunarea Generală a Brăila Nouă este organul suprem de decizie și este constituită din totalitatea membrilor partidului. (2) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată la 4 ani, pe fiecare organizație a partidului. (3) Adunarea Generală se convoacă prin decizie a Biroului Executiv sau la cererea unei treimi din membrii Brăila Nouă, cu cel puțin 30 zile înainte, prin afișare la sediul central al partidului și al organizației și prin publicare într-un ziar cotidian de interes județean. (4) Cvorumul este jumătate din numărul membrilor. Dacă nu este întrunit cvorumul la o primă convocare, se va face a doua convocare, la cel puțin 15 zile după, Adunarea Generală fiind legal constituită cu membrii prezenți. (5) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă.

Art.15 Adunarea Generală a Brăila Nouă are următoarele atribuții: a) desemnează delegații la Congres, conform art.16 alin.(5), în funcție de norma de reprezentare stabilită; b) desemnează membrii în Comisia de organizare a alegerilor în cadrul partidului; c) propune candidați pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, locale și pentru Parlamentul European, precum și pentru alte funcții sau demnități publice.

Art.16 (1) Congresul partidului poate fi ordinar, o dată la 4 ani, de regulă după un ciclu de alegeri sau extraordinar. (2) Congresul este alcătuit din: delegații organizațiilor partidului, membrii în funcție ai Biroului Executiv Central, membrii Comisiei de Etică și Arbitraj a partidului, membrii partidului demnitari. (3) Congresul se convoacă prin decizie a Biroului Executiv Central sau la cererea unei treimi din membrii partidului. (4) Norma de reprezentare pentru delegații la Congres este stabilită de Biroul Executiv Central. (5) Delegații la Congres sunt aleși de către membrii organizațiilor Brăila Nouă, în cadrul Adunării Generale, prin vot secret, direct, egal și liber exprimat. (6) Hotărârile Congresului se iau cu majoritate simplă.

Art.17 Congresul are următoarele atribuții: a) alege și revocă prin vot secret, egal, direct și liber exprimat, în cadrul unui scrutin de listă, Președintele, Biroul Executiv Central și Comisia de Etică și Arbitraj; b) adoptă și modifică statutul Brăila Nouă; c) adoptă și modifică programul politic al Brăila Nouă; d) stabilește strategia politică; e) propune și aprobă reorganizarea Brăila Nouă; f) abrobă dizolvarea partidului.

Art.18 (1) Biroul Executiv Central este organismul executiv al Brăila Nouă. (2) Biroul Executiv Central este compus din 7 membri: președinte, vicepreședinte, Secretarul General și 4 membri. (3) Mandatul membrilor Biroului Executiv Central este de 4 ani. (4) Ședințele Biroului Executiv Central sunt convocate de Președintele Biroului Executiv, de cel puțin o treime din numărul membrilor Biroului Executiv Central sau de cel puțin o treime din numărul membrilor de partid. (5) Deciziile Biroului Executiv Central se iau cu votul majorității membrilor.

Art. 19 Biroul Executiv Central are următoarele atribuții: a) conduce Brăila Nouă în intervalul dintre Congrese; b) convoacă Congresul și organizează desfășurarea acestuia; c) decide asupra cererilor de înscriere în Brăila Nouă, conform art.6 din Statut; d) acordă sprijinul politic pentru ca un membru Brăila Nouă să obțină o funcție publică; e) dispune sancțiuni pentru membri, conform art.10 si art.11 din prezentul statut; f) validează sau invalidează, nominal, propunerile de candidați pentru alegerile locale, parlamentare, pentru Parlamentul European și prezidențiale, precum și pentru alte funcții sau demnități publice, pe baza unui proiect al candidatului; g) modifică semnul permanent, semnul electoral sau sediul central al Brăila Nouă; h) stabilește cuantumul cotizațiilor plătite de membrii plini ai partidului; i) gestionează resursele financiare și materiale ale Brăila Nouă.

Art.20 (1) Președintele Brăila Nouă este ales de Congres pentru un mandat de 4 ani. (2) Președintele Brăila Nouă este membru de drept al Biroului Executiv Central.

Art.21 (1) Președintele Brăila Nouă are următoarele atribuții: a) conduce și coordonează activitatea Biroului Executiv Central; b) convoacă și conduce ședințele Biroului Executiv Central; c) reprezintă Brăila Nouă în relațiile cu terții și autoritățile publice; d) înaintează birourilor electorale listele de candidați în alegeri, așa cum au fost ele decise conform prevederilor de la art. 19 litera f); (2) Președintele își poate delega atribuțiile, pe o perioadă determinată, vicepreședintelui.

Art.22 (1) Comisia de Etică și Arbitraj este constituită din 3 membri și este aleasă de Congres pentru un mandat de 4 ani. (2) Membrii Biroului Executiv nu pot fi membri ai Comisiei de Etică și Arbitraj. (3) Membrii comisiei de Etică şi Arbitraj pot fi si alte alte persoane în afara membrilor de partid.

Art.23 Comisia de Etică și Arbitraj are următoarele atribuții: a) analizează reclamațiile primite împotriva membrilor Brăila Nouă care exercită o funcție publică, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părților și a dreptului la apărare, și propune Biroului Executiv Central aplicarea de sancțiuni împotriva acestora; b) soluționează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părților și a dreptului la apărare, diferendele între organismele de conducere ale Brăila Nouă sau între membrii Brăila Nouă și organismele de conducere ale Brăila Nouă; c) soluționează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părților și a dreptului la apărare, contestațiile împotriva sancțiunilor dispuse de Biroul Executiv Central, conform prevederilor art. 12; d) este responsabilă cu elaborarea și actualizarea Codului de Etică Brăila Nouă și se îngrijeşte de respectarea, în interiorul partidului a valorilor și principiilor etice de corectitudine, egalitate, transparență, integritate și competență;

Art.24 (1) Organizaţiile locale se constituie pe raza teritorială a unei comune, oraş sau a Municipiului Brăila. (2) Organizaţiile locale funcţionează cu cel puţin 3 membri. (3) Organizaţiile locale se înfiinţează prin decizie a Biroului Executiv Central. (4) Organizaţiile locale se pot înfiinta când cel puţin 3 membri solicită înfiinţarea organizaţiei. (5) În termen de 30 de zile de la formarea unei organizaţii locale, Biroul Executiv Central convoacă şi organizează Adunarea Generală a organizaţiei, în care se alege componenţa organelor de conducere, arbitraj şi control a organizaţiei locale. (6) Organizaţia locală se desfiinţează de drept atunci când numărul membrilor săi scade sub 3.

Art.25 Organele de conducere ale partidului la nivel local sunt: a) Adunarea Generală; b) Biroul Organizaţiei Locale c) Preşedintele Organizaţiei Locale d) Vicepreşedintele Organizaţiei Locale

Art.26 (1) Adunarea Generală a organizaţiei locale este organul de conducere si este alcatuită din totalitatea membrilor organizaţiei. (2) Adunarea Generală a organizaţiei locale se întrunește cel puțin o dată la 4 ani. (3) Adunarea Generală a organizaţiei locale se convoacă prin decizie a Biroului Organizaţiei locale sau la cererea unei treimi din membrii organizaţiei sau prin decizie a Biroului Executiv Central. (4) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă.

Art.27 Adunarea Generală a Organizaţiei Locale are următoarele atribuții: a) stabileşte strategia politică locală în concordanţa cu strategia politică a partidului; b) alege şi revocă prin vot secret Biroul Organizaţiei Locale, preşedintele, vicepreşedintele; c) desemnează delegați la Congres, conform art.16 alin.(5), în funcție de norma de reprezentare stabilită; d) propune candidați pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, locale și pentru Parlamentul European.

Art.28 (1) Biroul Organizaţiei Locale este organismul executiv al organizaţiei. (2) Biroul Organizaţiei Locale este compus din 3-7 membri: președinte, vicepreședinte, secretar şi pana la alţi 4 membri. (3) Mandatul membrilor Biroului Organizaţiei Locale este de 4 ani. (4) Ședințele Biroului Organizaţiei Locale sunt convocate de Președintele Organizatiei Locale sau de cel puțin o treime din numărul membrilor Biroului Organizaţiei Locale. (5) Deciziile Biroului Organizaţiei Locale se iau cu votul majorității membrilor.

Art.29 Biroul Organizaţiei Locale are următoarele atribuții: a) conduce organizaţia locală în intervalul dintre Adunările Generale; b) convoacă Adunarea Generală a organizaţiei locale și organizează desfășurarea acesteia; c) aprobă sau respinge cererile de înscriere în partid; d) acordă sprijinul politic pentru ca un membru al organizaţiei să obțină o funcție publică; e) dispune sancțiuni pentru membri, conform art.10 si art.11 din prezentul statut; f) gestionează resursele financiare şi materiale ale organizaţiei locale.

Art.30 (1) Președintele organizatiei locale este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. (2) Președintele este membru de drept al Biroului Organizaţiei Locale.

Art.31 (1) Președintele Organizatiei Locale are următoarele atribuții: a) conduce și coordonează activitatea Biroului Organizaţiei Locale; b) convoacă și conduce ședințele Biroului Organizaţiei Locale; c) reprezintă organizaţia locală în relațiile cu terții și autoritățile publice;

Capitolul 5. Administrarea patrimoniului și sursele de finanțare

Art.32 Brăila Nouă poate deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile ce sunt necesare realizării activității sale politice.

Art.33 Sursele de finanțare ale Brăila Nouă sunt: a) cotizații ale membrilor Braila Nouă; b) donații, legate și alte liberalități; c) venituri din activități proprii; d) subvenții de la bugetul de stat acordate în condițiile legii; e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice; f) alte surse, potrivit legii.

Capitolul 6. Încetarea activității partidului

Art.34 Activitatea Brăila Nouă încetează prin: a) dizolvare, în temeiul unei hotărâri pronunțate de Curtea Constituțională, în condițiile prevăzute la art. 43 lit. a) din Legea nr. 14/2003; b) dizolvare, în temeiul unei hotărâri pronunțate de Tribunalul București; c) autodizolvare, în temeiul unei hotărâri a Congresului; d) reorganizare, în condițiile art. 36 și următoarele din Legea nr. 14/2003.

Capitolul 7. Dispoziții tranzitorii și finale

Art.35 Prezentul statut se completează cu prevederile Constituției României, ale Legii nr. 14/2003 a partidelor politice și ale legilor electorale.

Art.36 Primul Congres Brăila Nouă va fi organizat în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării Brăila Nouă în Registrul Partidelor Politice.

Art.37 (1) Până la primul Congres Brăila Nouă, conducerea va fi asigurată de Comitetul de Inițiativă, compus din 6 membri fondatori, iar Președintele Comitetului de Inițiativă va reprezenta Brăila Nouă în relația cu terții, exercitând atribuțiile cuprinse la articolele 17, 19, 21 și 23. (3) Hotărârile se iau cu votul majorității membrilor. Dacă există paritate, hotărăște Președintele.

Art.38 Patrimoniul inițial al Brăila Nouă este de 500 de lei, constituit prin aportul egal al membrilor Comitetului de Inițiativă.

Prezentul statut a fost adoptat si semnat de catre membrii fondatori în 3 exemplare originale astăzi 20.09.2017.

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor fondatori ai Brăila Nouă:

  • Catalin Bugheanu
  • Lucian Căprariu
  • Ionut-Valentin Iancu
  • Catalin-Ovidiu Iosif
  • Gabriel Stoica
  • Gabriel-Cristian Şerbănescu

DEVINO MEMBRU

Data nasterii


Am citit si sunt de acord cu statutul, programul si conditiile din adeziunea la Braila Noua.